Internkontroll næring

Published by on 1. mai 2014
Categories: tjenester

Gjennom internkontrollsystemet skal bedriften beskrive hvordan den tar hensyn til og etterlever myndighetenes lover, forskrifter og egne HMS-krav. Internkontroll for elektriske anlegg er dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at elektriske installasjoner planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene. IK-forskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten og påse at rutiner og system blir utviklet og etterlevd. Daglig leder har det fulle ansvar for dette.